Categories
Chia sẻ

Xem lại truy vấn (query) gần nhất và lịch sử truy vấn trên MySql >= 5.1.12

Tùy chọn options lưu lại lịch sử queries một cách global bằng các bước:

  1. Execute: SET GLOBAL log_output = ‘TABLE’;
  2. Execute: SET GLOBAL general_log = ‘ON’;
  3. Lịch sử sẽ lưu ở bảng trong database mysql bảng general_log

Nếu bạn muốn xuất ra một tệp thay vì bảng:

  1. SET GLOBAL log_output = “FILE”;
  2. SET GLOBAL general_log_file = “/path/to/your/logfile.log”;
  3. SET GLOBAL general_log = ‘ON’;

 

Với các phiên bản trước ta có thể sửa file my.cnf , vd: /etc/mysql/my.cnf

[mysqld]
log = /var/log/mysql/mysql.log

Khởi động lại mysql để nhận thay đổi, bây giờ bạn có thể

tail -f /var/log/mysql/mysql.log

 

Xem thêm chi tiết tham khảo tại: MySQL 5.1 Reference Manual – Server System Variables – general_log

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *