Categories
Chia sẻ

Cài Supervisor và cấu hình để chạy queue cho Laravel trên CentOs 7

Cài Supervisor trên CentOs 7 step by step:

easy_install supervisor

 

yum install supervisor

 

Sửa file cấu hình để chạy queue:

vi /etc/supervisord.conf

Cấu hình:

[program:laravel-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /path/to/app.com/public_html/artisan queue:work --sleep=1 --tries=3 --timeout=120
autostart=true
autorestart=true
user=nginx
numprocs=8
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/path/to/app.com/public_html/worker.log

 

Cho nó start cùng sv:

systemctl enable supervisord

 

Restart service:

systemctl restart supervisord