Categories
Chia sẻ

stdClass trong php nghĩa là gì ?

stdClass là 1 class rỗng, chung của php. Mục đích của nó là để tạo ra 1 đối tượng (object).

Bình thường nếu bạn muốn tạo 1 mảng trong php:

$array = array();

Nhưng bạn không thể dùng câu lệnh tương ứng để tạo đối tượng, kiểu như:

$object = object();

Bạn sẽ phải sử dụng stdClass như sau để tạo 1 đối tượng:

$object = new stdClass;

 

Sau khi tạo đối tượng bạn có thể gián và lấy giá trị như bình thường. Ví dụ nhé:

 

$doituong = new stdClass;
$doituong->ten = 'Milu';
$doituong->loai = 'Chó';
$doituong->tuoi = 2;
$hinhdang = new stdClass;
$hinhdang->cao = '50cm';
$hinhdang->dai = '120cm';
$hinhdang->nang = '30kg';
$doituong->hinhdang = $hinhdang;
echo '<pre>';
print_r($doituong);
echo '<pre>';

Kết quả nhận được:

stdClass Object
(
  [ten] => Milu
  [loai] => Chó
  [tuoi] => 2
  [hinhdang] => stdClass Object
    (
      [cao] => 50cm
      [dai] => 120cm
      [nang] => 30kg
    )

)