Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 2

Câu lệnh truy vấn Sql

Tiếp theo bài Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 1 Các hàm SQL SQL có một số hàm tạo sẵn để đếm và tính toán. Cú pháp dùng hàm Cú pháp cho các hàm SQL tạo sẵn như sau::

Bảng gốc (dùng trong các ví dụ) Hàm AVG(column) Hàm AVG trị trung bình của […]

Continue reading