Categories
Chia sẻ

Hướng dẫn viết tính năng Đăng nhập với Google cho website sử dụng php

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng nhập với Google (Login with google) trên trang web của bạn để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản google của họ. Bạn cũng có thể quản lý người dùng trong trang project google của bạn. Bài viết này hướng dẫn cách viết tính năng Đăng nhập với Google cho website với ví dụ và demo

Categories
Chia sẻ

Hướng dẫn viết tính năng Đăng nhập với Facebook cho website sử dụng php

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng nhập với Facebook (Login with facebook) trên trang web của bạn để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản facebook của họ. Bạn cũng có thể quản lý người dùng trong trang ứng dụng facebook của bạn. Bài viết này hướng dẫn cách viết tính năng Đăng nhập với Facebook cho website sử dụng Facebook PHP SDK với ví dụ và demo

Categories
Chia sẻ

tbl trong cơ sở dữ liệu là gì ?

Hôm nay có đồng chí hỏi “tbl trong cơ sở dữ liệu là gì hả anh”

Đi loanh quanh thấy nhiều nơi đặt tên cơ sở dữ liệu với tiền tố tbl. Vậy tbl là gì ?

Câu trả lời tbl chẳng là gì cả :))

Chắc nó là viết tắt của Table. Tiền tố này thường được các đồng chí mới học csdl đặt tên bảng. Có thể do tài liệu nào cổ cổ nào đó vẫn đặt mẫu như thế.

Nhưng mà mình nghe cứ hài hài kiểu gì ấy =))

Categories
Chia sẻ

Kỹ thuật xác thực HTTP Basic Authentication – tạo và vượt trong php

HTTP Basic Authentication là gì ?

Là một kỹ thuật xác thực nhằm bảo mật cho ứng dụng web trên giao thức http, yêu cầu người dùng cung cấp tên truy vập và mật khẩu khi sử dụng ứng dụng.

Web server thu thập thông tin và danh tính người dùng (username & password) qua một hộp thoại trên browser

Http basic authentication trong php

 

Cài đặt Basic Authentication bằng php

<?php
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="Vui lòng nhập thông tin username và password"');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  echo 'Text to send if user hits Cancel button';
  exit;
} else {
  $username = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
  $password = $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
  if($username == 'ten_xac_thuc' && $password == 'mk_xac_thuc') {
   echo 'Đăng nhập ứng dụng thành công';
  }else {
   echo 'username hoặc password không chính xác';
  }
}
?>

 

Cách vượt Basic Authencation bằng php khi bạn đã có username và password

 

Sử dung cUrl

$username = 'ten_xac_thuc';
$password = 'mk_xac_thuc';
$url = 'http://domain.com/_url_chua_basic_authentication';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "{$username}:{$password}");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$respone_data = curl_exec($ch);

 

Sử dụng file_get_contents

$username = 'ten_xac_thuc';
$password = 'mk_xac_thuc';
$url = 'http://domain.com/_url_chua_basic_authentication';
$context = stream_context_create(array(
  'http' => array(
   'header' => "Authorization: Basic " . base64_encode("$username:$password")
  )
));
$respone_data = file_get_contents($url, false, $context);
Categories
Chia sẻ

Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 2

Goose surgery may have been demonstrated to anastomose a systemic to a diminished artery, to improve the medullary blood flow, and increase cyanosis. Endogenous Type D portals are also present in the New https://vgrmalaysia.com/buy-cialis-malaysia.html Lethargic chap monkey, mice and the rhesus brushtail shake, an Alpine marsupial.
Tiếp theo bài Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 1

Các hàm SQL

SQL có một số hàm tạo sẵn để đếm và tính toán.

Cú pháp dùng hàm

Cú pháp cho các hàm SQL tạo sẵn như sau::

SELECT function(column) FROM table

Bảng gốc (dùng trong các ví dụ)

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name, Age
“Hansen, Ola”, 34
“Svendson, Tove”, 45
“Pettersen, Kari”, 19

[/table]

Hàm AVG(column)

Hàm AVG trị trung bình của dữ liệu trong một cột có đu7ọc nhờ phép chọn. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ

Ví dụ này trả về tuổi trung bình của những người trong bảng “Persons”:

SELECT AVG(Age) FROM Persons

Kết quả

32.67

Ví dụ

Ví dụ này trả về tuổi trung bình của những người có tuổi lớn hơn 20 tuổi:

SELECT AVG(Age) FROM Persons where Age>20

Kết quả

39.5

Hàm MAX(column)

Hàm MAX trả về trị lớn nhất trong một cột. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ

SELECT MAX(Age) FROM Persons

Kết quả:

45

Hàm MIN(column)

Hàm MIN trả về trị lớn nhất trong một cột. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ

SELECT MIN(Age) FROM Persons

Kết quả:

19

Chú ý: Các hàm MIN và MAX cũng có thể dùng trên các cột văn bản, để tìm trị lớn nhất và nhỏ nhất theo thứ tự alphabet.

Hàm SUM(column)

Hàm SUM tổng của một cột có được nhờ phép chọn. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ

Ví dụ này trả về tổng số tuổi của những người trong bảng “Persons”:

SELECT SUM(Age) FROM Persons

Kết quả:

98

Ví dụ

Ví dụ này trả về tổng số tuổi của những người lớn hơn 20 tuổi.

SELECT SUM(Age) FROM Persons where Age>20

Kết quả:

79

 

SQL Group By và SQL Having

Các hàm tổng (như SUM) thường kèm theo chức năng GROUP BY.

Từ khóa GROUP BY

Từ khóa GROUP BY được thêm vào SQL vì các hàm tổng (như SUM) trả về tổng của tất cả các trị trong cột mỗi khi chúng ta gọi đến.

Thiếu chức năng GROUP BY, không thể tìm tổng của mỗi nhóm trị riêng trong cột.

Cú pháp của GROUP BY như sau:

SELECT column,SUM(column) FROM table GROUP BY column

Ví dụ GROUP BY

Bảng “Sales”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company, Amount
W3Schools, 5500
IBM, 4500
W3Schools, 7100

[/table]

Với SQL:

SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales

Trả về kết quả như sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company, SUM(Amount)
W3Schools, 17100
IBM, 17100
W3Schools, 17100

[/table]

SQL trên không trả về tổng riêng biệt của từng công ty. Dùng mệnh đề GROUP BY như sau:

SELECT Company,SUM(Amount) FROM Sales
GROUP BY Company

Sẽ trả về kết quả đúng:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company, SUM(Amount)
W3Schools, 12600
IBM, 4500

[/table]

Từ khóa The HAVING

Từ khóa HAVING được thêm vào SQL vì từ khóa WHERE không thể dùng với các hàm tổng (như hàm SUM).

Thiếu từ khóa HAVING sẽ không thể kiểm tra các điều kiện dùng hàm tổng.

Cú pháp của HAVING như sau:

SELECT column,SUM(column) FROM table 
GROUP BY column 
HAVING SUM(column) condition value

Bảng “Sales”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company, Amount
W3Schools, 5500
IBM, 4500
W3Schools, 7100

[/table]

Với SQL:

SELECT Company,SUM(Amount) FROM Sales 
GROUP BY Company HAVING SUM(Amount)>10000

Trả về kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company, SUM(Amount)
W3Schools, 12600

[/table]

 

Các bí danh (Alias) SQL

Với SQL, các bí danh (alias) có thể dùng thay các tên cột và các tên bảng.

Bí danh tên Cột

Cú pháp như sau:

SELECT column AS column_alias FROM table

Bí danh tên Bảng

Cú pháp như sau:

SELECT column FROM table AS table_alias

Ví dụ: Dùng bí danh tên Cột

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName, Address, City
Hansen, Ola, Timoteivn 10, Sandnes
Svendson, Tove, Borgvn 23, Sandnes
Pettersen, Kari, Storgt 20, Stavanger

[/table]

Với SQL sau:

SELECT LastName AS Family, FirstName AS Name 
FROM Persons

Sẽ trả về kết quả sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Family, Name
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Pettersen, Kari

[/table]

Ví dụ: Dùng bí danh tên Bảng

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName, Address, City
Hansen, Ola, Timoteivn 10, Sandnes
Svendson, Tove, Borgvn 23, Sandnes
Pettersen, Kari, Storgt 20, Stavanger

[/table]

Với SQL sau:

SELECT LastName, FirstName 
FROM Persons AS Employees

Sẽ trả về kết quả sau:

Bảng Employees:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Pettersen, Kari

[/table]

 

SQL Join

Joins and các Khóa (Key)

Đôi khi chúng ta chọn dữ liệu từ hai bảng để tạo kết quả, Chúng ta thực hiện một kết nối (join).
Các bảng trong cơ sở dữ liệu có thể liên hệ với các bảng khác thông qua các khóa. Một khóa chính (primary key) là một cột với các trị duy nhất cho mỗi hàng. Mục tiêu là ràng buộc dữ liệu, tham chiếu chéo các bảng, không cần lặp lại tất cả dữ liệu trong từng bảng.
Trong bảng “Employees” phía dưới, cột “ID” là khóa chính, nghĩa là cột này không có hai hàng cùng ID. ID dùng phân biệt hai người nếu cả hai có cùng tên.
Khi bạn xem bảng ví dụ phía dưới, chú ý rằng:
• Cột “ID” là khóa chính của bảng “Employees”
• Cột “ID” trong bảng “Orders” dùng để tham chiếu các tên trong bảng “Employees” không cần đưa các tên này vào
bảng “Orders”

Employees:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

ID, Name
01, “Hansen, Ola ”
02, “Svendson, Tove ”
03, “Svendson, Stephen ”
04, “Pettersen, Kari”

[/table]

Orders:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

ID, Product
01, Printer
03, Table
03, Chair

[/table]

Tham chiếu đến hai Bảng

Chúng ta có thể chọn dữ liệu từ hai bảng bằng cách tham chiếu đến hai bảng, như sau:

Ví dụ

Ai đã đăng ký một sản phẩm và đăng ký sản phẩm nào?

SELECT Employees.Name, Orders.Product 
FROM Employees, Orders 
WHERE Employees.ID = Orders.ID

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name, Product
“Hansen, Ola”, Printer
“Svendson, Stephen”, Table
“Svendson, Stephen”, Chair

[/table]

Ví dụ

Ai đã đăng ký một máy in?

SELECT Employees.Name 
FROM Employees, Orders 
WHERE Employees.ID = Orders.ID 
AND Orders.Product = 'Printer'

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name
“Hansen, Ola ”

[/table]

Dùng các Kết nối (Join)

HOẶC, chúng ta có thể chọn dữ liệu từ hai bảng với từ khóa JOIN, giống như sau:

Ví dụ INNER JOIN

Cú pháp

SELECT field1, field2, field3 
FROM first_table 
INNER JOIN second_table 
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

Ai đã đăng ký một sản phẩm và đăng ký sản phẩm nào?

SELECT Employees.Name, Orders.Product 
FROM Employees 
INNER JOIN Orders 
ON Employees.ID = Orders.ID

INNER JOIN trả về tất cả các hàng từ hai bảng khi điều kiện được so trùng. Nếu các hàng trong bảng Employees không so trùng trong bảng Orders, hàng đó sẽ không được liệt kê ra.

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name, Product
“Hansen, Ola”, Printer
“Svendson, Stephen”, Table
“Svendson, Stephen”, Chair

[/table]

Ví dụ LEFT JOIN

Cú pháp

SELECT field1, field2, field3 
FROM first_table 
LEFT JOIN second_table 
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

Liệt kê tất cả nhân viên, và các đăng ký mua của họ nếu có.

SELECT Employees.Name, Orders.Product 
FROM Employees 
LEFT JOIN Orders 
ON Employees.ID = Orders.ID

LEFT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ nhất (Employees), cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ hai (Orders).
Nếu các hàng trong bảng Employees không so trùng trong bảng Orders, những hàng này cũng được liệt kê.

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name, Product
“Hansen, Ola”, Printer
“Svendson, Tove “,””
“Svendson, Stephen”, Table
“Svendson, Stephen”, Chair
“Pettersen, Kari “,””

[/table]

Ví dụ RIGHT JOIN

Cú pháp

SELECT field1, field2, field3 
FROM first_table 
RIGHT JOIN second_table 
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

Liệt kê tất cả nhân viên, và các đăng ký mua của họ nếu có.

SELECT Employees.Name, Orders.Product 
FROM Employees 
RIGHT JOIN Orders 
ON Employees.ID = Orders.ID

RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ hai (Orders), cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ nhất (Employees).
Nếu có bất kỳ hàng nào trong bảng Orders không được so trùng trong bảng Employees, các hàng này cũng được liệt kê.

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name, Product
“Hansen, Ola”, Printer
“Svendson, Stephen”, Table
“Svendson, Stephen”, Chair

[/table]

Ví dụ

Ai đăng ký một máy in?

SELECT Employees.Name 
FROM Employees 
INNER JOIN Orders 
ON Employees.ID = Orders.ID 
WHERE Orders.Product = 'Printer'

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
Name
“Hansen, Ola”

[/table]

 

SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

Tạo một Cơ sở dữ liệu

Để tạo một cơ sở dữ liệu:

CREATE DATABASE database_name

Tạo một bảng

Để tạo một bảng trong một cơ sở dữ liệu:

CREATE TABLE table_name 
( 
column_name1 data_type, 
column_name2 data_type, 
....... 
)

Ví dụ

Ví dụ này minh họa các bạn tạo một bảng tên “Person”, với bốn cột tên:”LastName”, “FirstName”, “Address”, và “Age”:

CREATE TABLE Person 
( 
LastName varchar, 
FirstName varchar, 
Address varchar, 
Age int 
)

Ví dụ này minh họa cách bạn chỉ định kích thước tối đa của vài cột:

CREATE TABLE Person 
( 
LastName varchar(30), 
FirstName varchar, 
Address varchar, 
Age int(3) 
)

Kiểu dữ liệu được chỉ định là kiểu dữ liệu chứa trong cột. Bảng dưới chứa các kiểu dữ liệu thường gặp nhất trong SQL:
Kiểu dữ liệu Mô tả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

“integer(size)
int(size)
 smallint(size)
 tinyint(size) “,”Chỉ chứa số nguyên. Số ký tự số tối đa được chỉ định trong dấu ngoặc đơn ”
“decimal(size, d)
 numeric(size,d) “,”Chứa số với phân số. Số ký tự số tối đa được chỉ định trong “size”. Số ký tự số tối đa bên phải (phần phân số) được chỉ định trong ‘d’ ”
“char(size)”,” Chứa chuỗi có kích thước cố định (có thể chứa ký tự chữ, số, và các ký tự đặc biệt). Kích thước cố định được chỉ định trong dấu ngoặc đơn ”
“varchar(size)”,” Chứa một chuỗi có chiều dài thay đổi (có thể chứa ký tự chữ, số, và các ký tự đặc biệt). Kích thước tối đa được chỉ định trong dấu ngoặc đơn ”
“date(yyyymmdd)”,” Chứa một ngày”

[/table]

Tạo Chỉ mục (Index)

Chỉ mục được tạo ra trên một bảng có sẵn để định vị thêm nhanh và hiệu quả các hàng. Có thể tạo một chỉ mục trên một hoặc nhiều cột của một bảng, với một chỉ mục cho một tên. Người dùng không nhìn thấy các chỉ mục, chúng chỉ dùng để tăng tốc độ truy vấn.
Chú ý: Cập nhật một bảng chứa chỉ mục cần nhiều thời gian hơn cập nhật một bảng không chứa chỉ mục, vì chỉ mục cũng cần cập nhật. Tuy nhiên, ý tưởng tốt là tạo chỉ mục chỉ trên các cột thường tìm kiếm nhất.

Một Chỉ mục duy nhất

Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng. một chỉ mục duy nhất nghĩa là không thể có hai hàng có cùng một trị chỉ mục.

CREATE UNIQUE INDEX index_name 
ON table_name (column_name)

“column_name” chỉ định cột bạn muốn chỉ mục.

Một Chỉ mục đơn giản

Tạo một chỉ mục đơn giản trên một bảng. Khi từ khóa UNIQUE không có, các trị trùng sẽ được cho phép.

CREATE INDEX index_name 
ON table_name (column_name)

“column_name” chỉ định cột bạn muốn chỉ mục.

Ví dụ

Ví dụ này tạo một chỉ mục đơn giản, có tên “PersonIndex”, trên field LastName của bảng Person:

CREATE INDEX PersonIndex 
ON Person (LastName)

Nếu bạn muốn chỉ mục các trị trong một cột theo thứ tự giảm (descending), bạn có thể thêm từ DESC sau tên cột:

CREATE INDEX PersonIndex 
ON Person (LastName DESC)

Nếu bạn muốn chỉ mục nhiều hơn một cột bạn có thể liệt kê các tên cột trong dấu ngoặc đơn, tách chúng bằng dấu phẩy:

CREATE INDEX PersonIndex 
ON Person (LastName, FirstName)

Xóa chỉ mục

Bạn có thể xóa một chỉ mục có trong một bảng với phát biểu DROP.

DROP INDEX table_name.index_name

Xóa một cơ sở dữ liệu hoặc bảng

Để xóa một cơ sở dữ liệu:

DROP DATABASE database_name

Để xóa một bảng:

DROP TABLE table_name

Để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng mà không xóa bảng:

DELETE TABLE table_name

 

SQL Alter Table

Alter Table

Phát biểu ALTER TABLE dùng để thêm hay loại bỏ các cột trong một bảng cho trước.

ALTER TABLE table_name 
ADD column_name datatype 
ALTER TABLE table_name 
DROP column_name

Person:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName, Address
Pettersen, Kari, Storgt 20

[/table]

Ví dụ

Để thêm một cột tên “City” vào bảng “Person”:

ALTER TABLE Person ADD City varchar(30)

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName, Address, City
Pettersen, Kari, Storgt 20 ,””

[/table]

Ví dụ

Để loại cột “Address” khỏi bảng “Person”:

ALTER TABLE Person DROP Address

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName, FirstName, City
Pettersen, Kari,””

[/table]

 

 

 

 

 

Categories
Chia sẻ

Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 1

Giới thiệu SQL

SQL là một ngôn ngữ theo chuẩn ANSI để truy xuất các cơ sở dữ liệu.

SQL là gì?
• SQL là Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc
• SQL cho phép bạn truy xuất một cơ sở dữ liệu
• SQL là một ngữ theo chuẩn ANSI
• SQL có thể thực hiện các truy vấn đến một cơ sở dữ liệu
• SQL có thể truy tìm dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu
• SQL có thể chèn các mẩu tin mới vào trong một cơ sở dữ liệu
• SQL có thể xóa các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu SQL Tutorial
• SQL có thể cập nhật các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu
• SQL rất dễ học

Các bảng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu chứa các đối tượng gọi là các Bảng (Tables).
Các Mẩu tin (Records) lưu trong các bảng này. Các bảng được gọi theo tên bảng (như “Persons”, “Orders”, “Suppliers”).
Các bảng chứa các Cột (Columns) và các Dòng (Rows) dữ liệu. Dòng chứa các mẩu tin (như mẩu tin về một người). Cột chứa dữ liệu (như First Name, Last Name, Address, và City).

Một ví dụ là bảng “Persons” sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Pettersen,Kari,Storgt 20 , Stavanger
[/table]
LastName, FirstName, Address, và City là các cột của bảng. Các dòng chứa ba mẩu tin của 3 người.

Các truy vấn SQL

Với SQL, chúng ta có thể truy vấn một cơ sở dữ liệu và nhận được một kết quả trả về với dạng bảng.
Một truy vấn giống như sau:

SELECT LastName FROM Persons

Sẽ trả về một kết quả giống như sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
LastName
Hansen
Svendson
Pettersen

[/table]

Chú ý: Vài hệ cơ sở dữ liệu cần một dấu “;” ở cuối phát biểu SQL. Chúng ta không dùng dấu “;” trong bài viết này.

Thao tác dữ liệu SQL

SQL là một cú pháp để thực hiện các truy vấn. Nhưng ngôn ngữ SQL cũng chứa các cú pháp cập nhật các mẩu tin (record), chèn các mẩu tin mới và xóa các mẩu tin đang tồn tại.
Các lệnh truy vấn và cập nhật này thuộc dạng Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu (Data Manipulation Language – DML) một phần của

SQL:
ƒ SELECT – trích dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu
ƒ UPDATE – cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu
ƒ DELETE – xóa dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu
ƒ INSERT – chèn dữ liệu mới vào trong một cơ sở dữ liệu

Định nghĩa dữ liệu SQL

Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (Data Definition Language – DDL) một phần của SQL, cho phép tạo hay xóa các bảng cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng có thể định nghĩa các chỉ mục (các khóa – key), chỉ định liên kết giữa các bảng, và ràng buột giữa các bảng cơ sở dữ liệu.
Các phát biểu DDL quan trọng nhất trong SQL là::
ƒ CREATE TABLE – tạo một bảng cơ sở dữ liệu mới
ƒ ALTER TABLE – thay đổi (alters) một bảng cơ sở dữ liệu SQL Tutorial
ƒ DROP TABLE – xóa một bảng cơ sở dữ liệu
ƒ CREATE INDEX – tạo một chỉ mục (khóa tìm kiếm)
ƒ DROP INDEX – xoá một chỉ mục

Phát biểu SQL Select

Phát biểu SELECT chọn các cột dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.
Kết quả dạng bảng được lưu trong một bảng kết quả (gọi là tập kết quả – result set).

Phát biểu SELECT

Phát biểu SELECT chọn các cột dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.
Dùng phát biểu này để chọn (SELECT) thông tin từ (FROM) một bảng như sau:

SELECT column_name(s) FROM table_name 

Ví dụ: Chọn các cột từ một bảng

Để chọn các cột có tên “LastName” và “FirstName”, dùng một phát biểu SELECT như sau:

SELECT LastName,FirstName FROM Persons

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Pettersen,Kari Storgt 20,Stavanger

[/table]

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
LastName,FirstName
Hansen,Ola
Svendson,Tove
Pettersen,Kari

[/table]

Ví dụ: Chọn tất cả các cột

Để chọn tất cả các cột từ bảng “Person”, dùng một ký hiệu * thay thế cho tên các cột như sau:

SELECT * FROM Persons

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]
LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger

[/table]

Bảng kết quả

Kết quả từ một truy vấn SQL được lưu trữ trong một tập kết quả. Tập kết quả có thể xem như một bảng kết quả. Đa số các trình quản lý cơ sở dữ liệu cho phép duyệt tập kết quả với các hàm lập trình như: Move-To-First-Record, Get-Record-Content, Move-To-Next-Record……

 

Mệnh đề SQL Where

Mệnh đề WHERE dùng để chỉ định một tiêu chuẩn (criteria) chọn.

Mệnh đề WHERE

Để chọn có điều kiện dữ liệu từ một bảng, một mệnh đề WHERE có thể thêm vào phát biểu SELECT với cú pháp sau:

SELECT column FROM table WHERE column condition value

Với mệnh đề WHERE, các điều kiện sau có thể được dùng:
Operator Condition

= Bằng
<> Không bằng
> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
LIKE Sẽ giải thích bên dưới

Chú ý: Vài phiên bản SQL toán tử <> có thể được viết thành !=

Ví dụ: Chọn người từ một công ty

Để chọn những người chỉ sống ở Sandnes, thêm mệnh đề WHERE vào phát biểu SELECT như sau:

SELECT * FROM Persons WHERE City='Sandnes'

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City,Year
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes,1951
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes,1978
Svendson,Ståle,Kaivn 18,Sandnes,1980
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger,1960

[/table]

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City,Year
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes,1951
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes,1978
Svendson,Ståle,Kaivn 18,Sandnes,1980

[/table]

Dùng dấu nháy

Chú ý rằng chúng ta dùng dấu nháy đơn bao quanh các trị điều kiện trong các ví dụ. SQL dùng dấu nháy đơn bao quanh các trị văn bản. Phần lớn các hệ quản lý cơ sở dữ liệu cũng chấp nhận dấu nháy kép. Các trị số không được đóng trong dấu nháy.
Với các trị văn bản:
Viết đúng:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove'

Viết sai:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove

Với các trị số:
Viết đúng:

SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965

Viết sai:

SELECT * FROM Persons WHERE Year>'1965'

Điều kiện LIKE

Điều kiện LIKE dùng chỉ định việc tìm một mẫu trong một cột.
Cú pháp:

SELECT column FROM table WHERE column LIKE pattern

Một dấu “%” có thể dùng như ký tự đại diện (wildcards) cả trước lẫn sau mẫu.

Ví dụ: Chọn trong bảng Persons với mẫu tên

Phát biểu SQL sẽ trả về những người có firstname bắt đầu với một ký tự ‘O’.

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'O%'

Phát biểu SQl sẽ trả về những người có firstname kết thúc với một ký tự ‘a’.

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a'

Phát biểu SQL sẽ trả về những người có firstname chứa mẫu ‘la’.

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%la%'

Tất cả các ví dụ trên sẽ trả về kết quả sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName FirstName Address City Year
Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes 1951

[/table]

 

 SQL And & Or

AND & OR

AND và OR kết nối hai hay nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE.
Toán tử AND hiển thị một cột nếu TẤT CẢ các điều kiện liệt kê đều đúng.
Toán tử OR hiển thị một cột nếu MỘT TRONG các điều kiện liệt kê là đúng.

Bảng gốc (dùng trong các ví dụ)

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Svendson,Stephen,Kaivn 18,Sandnes

[/table]

Ví dụ

Dùng AND để hiển thị người có firstname là “Tove”, và lastname là “Svendson”:

SELECT * FROM Persons 
WHERE FirstName='Tove' 
AND LastName='Svendson'

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName FirstName Address City
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

[/table]

Ví dụ

Dùng OR để hiển thị người có firstname là “Tove”, hoặc có lastname là “Svendson”:

SELECT * FROM Persons 
WHERE firstname='Tove' 
OR lastname='Svendson'

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Svendson,Stephen,Kaivn 18,Sandnes

[/table]

Ví dụ

Bạn cũng có thể dùng phối hợp AND và OR (dùng dấu ngoặc đơn để bao các biểu thức phức tạp):

SELECT * FROM Persons WHERE 
(FirstName='Tove' OR FirstName='Stephen') 
AND LastName='Svendson'

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes
Svendson,Stephen,Kaivn 18,Sandnes

[/table]

 

SQL Between…And

BETWEEN … AND

Toán tử BETWEEN … AND chọn tất cả các trị trong khoảng giới hạn giữa hai trị. Các trị này có thể là các số, văn bản, hay ngày tháng.

SELECT column_name FROM table_name 
WHERE column_name 
BETWEEN value1 AND value2

Bảng gốc (dùng trong các ví dụ)

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Svendson, Tove, Borgvn 23,Sandnes
Nordmann, Anna, Neset 18,Sandnes
Pettersen, Kari, Storgt 20,Stavanger

[/table]

Ví dụ 1

Để hiển thị các tên theo thứ tự alphabet giữa hai tên (kể cả hai tên này) “Hansen” và “Pettersen”, dùng SQL sau:

SELECT * FROM Persons WHERE LastName 
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Hansen,Ola,Timoteivn 10,Sandnes
Nordmann,Anna,Neset 18,Sandnes
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger

[/table]

Ví dụ 2

Để hiển thị các tên ngoài các tên trong ví dụ trên, dùng toán tử NOT:

SELECT * FROM Persons WHERE LastName 
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Svendson,Tove,Borgvn 23,Sandnes

[/table]

SQL Select Distinct

Từ khóa DISTINCT dùng trả về chỉ các trị khác biệt (distinct).

Từ khóa DISTINCT

Phát biểu SQL SELECT trả về thông tin từ các cột của bảng. Nhưng làm thế nào nếu chúng ta chỉ muốn chọn các kết quả không trùng nhau?
Với SQL, chúng ta chỉ cần thêm vào một từ khóa DISTINCT cho phát biểu SELECT vớI cú pháp sau:
SELECT DISTINCT column-name(s) FROM table-name

 

Ví dụ: Chọn tên công ty từ bảng Orders

Ví dụ: Bảng đặt hàng đơn giản:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
Sega,3412
W3Schools,2312
Trio,4678
W3Schools,6798

[/table]

Phát biểu SQL sau:

SELECT Company FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company
Sega
W3Schools
Trio
W3Schools

[/table]

Chú ý rằng công ty W3Schools xuất hiện hai lần trong kết quả. Đôi lúc chúng ta không muốn điều này.

Ví dụ: Chọn tên công ty (không trùng tên) từ bảng Orders

Phát biểu SQL sau:

SELECT DISTINCT Company FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company
Sega
W3Schools
Trio

[/table]

Bây giờ tên công ty W3Schools chỉ xuất hiện một lần trong kết quả.

SQL Order By

Từ khóa ORDER BY dùng sắp xếp kết quả thứ tự kết quả.
Sắp xếp các Dòng
Mệnh đề ORDER BY dùng sắp xếp các dòng.
Một số cách sắp xếp:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
Sega,3412
ABC Shop,5678
W3Schools,2312
W3Schools,6798

[/table]

Ví dụ

Để hiển thị tên công ty (Company) theo thứ tự alphabet:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders 
ORDER BY Company

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
ABC Shop,5678
Sega,3412
W3Schools,6798
W3Schools,2312

[/table]

Ví dụ

Để hiển thị tên công ty (Company) theo thứ tự alphabet, nếu tên công ty giống nhau thì sắp xếp theo số thứ tự (OrderNumber):

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders 
ORDER BY Company, OrderNumber

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
ABC Shop,5678
Sega,3412
W3Schools,2312
W3Schools,6798

[/table]

Ví dụ

Để hiển thị tên công ty (Company) theo thứ tự alphabet đảo ngược (từ Z đến A):

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders 
ORDER BY Company DESC

Kết quả:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
W3Schools,6798
W3Schools,2312
Sega,3412
ABC Shop,5678

[/table]

 

 SQL INSERT INTO

Chèn các dòng mới

Phát biểu INSERT INTO chèn các dòng mới vào trong một bảng:

INSERT INTO table_name 
VALUES (value1, value2,....)

Bạn có thể chỉ định các cột bạn muốn chèn chèn dữ liệu vào:

INSERT INTO table_name (column1, column2,...) 
VALUES (value1, value2,....)

Chèn một dòng mới

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger

[/table]

Phát biểu SQL chèn vào bảng trên:

INSERT INTO Persons 
VALUES ('Hetland', 'Camilla', 'Hagabakka 24', 'Sandnes')

Sẽ cho kết quả như sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger
Hetland,Camilla,Hagabakka 24,Sandnes

[/table]

Chèn dữ liệu vào trong các cột chỉ định

Bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger
Hetland,Camilla,Hagabakka 24,Sandnes

[/table]

Phát biểu SQL chèn dữ liệu vào các cột chỉ định:

INSERT INTO Persons (LastName, Address) 
VALUES ('Rasmussen', 'Storgt 67')

Sẽ cho kết quả như sau::

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Pettersen,Kari,Storgt 20,Stavanger
Hetland,Camilla,Hagabakka24,Sandnes
Rasmussen, ,Storgt 67 ,

[/table]

 

SQL Update

Update Rows

Phát biểu UPDATE cập nhật hoặc thay đổi các dòng:

UPDATE table_name SET column_name = new_value 
WHERE column_name = some_value

Bảng Person:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Nilsen,Fred,Kirkegt 56,Stavanger
Rasmussen, ,Storgt 67,

[/table]

Cập nhật một cột trong một dòng

Chúng ta sẽ thêm một first name “Nina” đến người có lastname=”Rasmussen”:

UPDATE Person SET FirstName = 'Nina' 
WHERE LastName = 'Rasmussen'

Cập nhật vài cột trong một dòng
Chúng ta sẽ thay đổi địa chỉ (Address) và thêm tên thành phố.

UPDATE Person 
SET Address = 'Stien 12', City = 'Stavanger' 
WHERE LastName = 'Rasmussen'

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName ,Address ,City
Nilsen ,Fred, Kirkegt 56 ,Stavanger
Rasmussen ,Nina, Stien 12, Stavanger

[/table]

 

SQL Delete

Xóa các cột

Phát biểu DELETE dùng xóa một hay nhiều dòng trong một bảng.

DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value

Bảng “Person”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName,FirstName,Address,City
Nilsen,Fred,Kirkegt 56,Stavanger
Rasmussen,Nina,Stien 12,Stavanger

[/table]

Xóa một dòng

“Nina Rasmussen” sẽ bị xóa:

DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen'

Kết quả

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger

[/table]

 

Các hàm SQL Count

SQL có các hàm tạo sẵn để đếm các mẩu tin cơ sở dữ liệu.

Cú pháp hàm Count

Cú pháp của các hàm COUNT tạo sẵn như sau:

SELECT COUNT(column) FROM table

Hàm COUNT(*)

Hàm COUNT(*) trả về số hàng chọn được trong một phép chọn.
Với bảng “Persons” sau:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name,Age
“Hansen, Ola” 34
“Svendson, Tove” 45
“Pettersen, Kari” 19

[/table]

Ví dụ này trả về số hàng trong bảng:

SELECT COUNT(*) FROM Persons

Kết quả:

3

Ví dụ này trả về số người lớn hơn 20 tuổi:

SELECT COUNT(*) FROM Persons WHERE Age>20

Kết quả:

2

Hàm COUNT(column)

Hàm COUNT(column) trả về số hàng (ngoại trừ hàng có giá trị NULL) trong cột chỉ định.
Với bảng “Persons”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Name,Age
Hansen Ola,34
Svendson Tove,45
Pettersen Kari,

[/table]

Ví dụ này tìm số người có ghi tuổi tại field “Age” trong bảng “Persons”:

 SELECT COUNT(Age) FROM Persons

Kết quả:

2

 

Hàm COUNT(column) cũng dùng để tính số hàng không chứa trị. Chú ý kết quả sẽ nhỏ hơn số hàng trong bảng.

COUNT DISTINCT

Từ khóa DISTINCT với COUNT có thể dùng để đếm số kết quả khác nhau (không trùng nhau).
Cú pháp như sau:

 SELECT DISTINCT COUNT(column(s)) FROM table

Với bảng “Orders”:

[table tablesorter=”o” class=”table table-border”]

Company,OrderNumber
Sega,3412
W3Schools,2312
Trio,4678
W3Schools,6798

[/table]

Với phát biểu SQL sau:

 SELECT COUNT(Company) FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:

4

Với phát biểu SQL sau:

 SELECT DISTINCT COUNT(Company) FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:

3

 

 

Xem phần tiếp: Câu lệnh truy vấn sql – phần 2

Categories
Chia sẻ

stdClass trong php nghĩa là gì ?

stdClass là 1 class rỗng, chung của php. Mục đích của nó là để tạo ra 1 đối tượng (object).

Bình thường nếu bạn muốn tạo 1 mảng trong php:

$array = array();

Nhưng bạn không thể dùng câu lệnh tương ứng để tạo đối tượng, kiểu như:

$object = object();

Bạn sẽ phải sử dụng stdClass như sau để tạo 1 đối tượng:

$object = new stdClass;

 

Sau khi tạo đối tượng bạn có thể gián và lấy giá trị như bình thường. Ví dụ nhé:

 

$doituong = new stdClass;
$doituong->ten = 'Milu';
$doituong->loai = 'Chó';
$doituong->tuoi = 2;
$hinhdang = new stdClass;
$hinhdang->cao = '50cm';
$hinhdang->dai = '120cm';
$hinhdang->nang = '30kg';
$doituong->hinhdang = $hinhdang;
echo '<pre>';
print_r($doituong);
echo '<pre>';

Kết quả nhận được:

stdClass Object
(
  [ten] => Milu
  [loai] => Chó
  [tuoi] => 2
  [hinhdang] => stdClass Object
    (
      [cao] => 50cm
      [dai] => 120cm
      [nang] => 30kg
    )

)