Kỹ thuật xác thực HTTP Basic Authentication – tạo và vượt trong php

Http basic authentication trong php

HTTP Basic Authentication là gì ? Là một kỹ thuật xác thực nhằm bảo mật cho ứng dụng web trên giao thức http, yêu cầu người dùng cung cấp tên truy vập và mật khẩu khi sử dụng ứng dụng. Web server thu thập thông tin và danh tính người dùng (username & password) qua […]

Continue reading