Xem lại truy vấn (query) gần nhất và lịch sử truy vấn trên MySql >= 5.1.12

Tùy chọn options lưu lại lịch sử queries một cách global bằng các bước: Execute: SET GLOBAL log_output = ‘TABLE’; Execute: SET GLOBAL general_log = ‘ON’; Lịch sử sẽ lưu ở bảng trong database mysql bảng general_log Nếu bạn muốn xuất ra một tệp thay vì bảng: SET GLOBAL log_output = “FILE”; SET GLOBAL general_log_file = […]

Continue reading


Cài Supervisor và cấu hình để chạy queue cho Laravel trên CentOs 7

Cài Supervisor trên CentOs 7 step by step:

 

  Sửa file cấu hình để chạy queue:

Cấu hình:

  Cho nó start cùng sv:

  Restart service:

 

Continue reading


Cài đặt Python, pip, aws cli, curl trên windows

Cài đặt Python trên windows Download python tại https://www.python.org/downloads/windows/ theo phiên bản hệ điều hành Chạy file cài đặt tải về và next tới hết Thêm biến môi trường cho python: Control Panel > System > Advanced system settings > Tab Advanced > Environment Variables > Path > Edit > New sau đó thêm giá trị […]

Continue reading


Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng website đa ngôn ngữ

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các công ty – bao gồm các nhà phát triển phần mềm – luôn quan tâm đến việc mở rộng sang các thị trường ở nhiều quốc gia. Đối với website giới thiệu sản phẩm, công ty hay website thương mại điện tử nhu cầu đa ngôn ngữ là […]

Continue reading


Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng

Mục đích như tiêu để đưa ra “Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng“. Kịch bản đưa ra là chúng ta có một ứng dụng Laravel cần chạy ở 2 nơi : Trên máy tính của developer (môi trường local) Trên server chạy domain chính […]

Continue reading


Cài đặt môi trường Laravel Homestead trên Vagrant sử dụng VirtuaBox

Homestead là một gói mà Laravel cung cấp cài trên Vagrant để có được một môi trường lập trình chuẩn cho Laravel. Homestead chạy được trên Windows, Mac, Linux và bao gồm các thành phần chuẩn của một server web như: Nginx web server, PHP 7.1, MySQL, Postgres, Redis, Memcached, Node Tất cả các thành phần […]

Continue reading


Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 2)

Phần 2: Optimize CSS Delivery Tổng quan: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một file stylesheets gọi vào nào nó phải dừng lại và tải xong file stylesheets đó và xử lý trước khi […]

Continue reading


Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 1)

Phần 1: Remove render-blocking javascript Tổng quan về render page: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một đoạn script nào nó phải dừng lại và xử lý đoạn script đó trước khi tiếp tục […]

Continue reading


Cache trình duyệt (browser cache) cho website của bạn

Hầu hết các trình duyệt hiện đại ngày nay đều hỗ trợ cache. Các tài nguyên ít thay đổi của website như các file ảnh, js (javascript), css … nên được cache lại vào bộ nhớ của trình duyệt giúp tăng tốc độ load website. Theo chuẩn HTML 1.1 có cung cấp các HTTP response header sau […]

Continue reading