Categories
Chia sẻ

Cài đặt Python, pip, aws cli, curl trên windows

Cài đặt Python trên windows

Download python tại https://www.python.org/downloads/windows/ theo phiên bản hệ điều hành

Chạy file cài đặt tải về và next tới hết

Thêm biến môi trường cho python: Control Panel > System > Advanced system settings > Tab Advanced > Environment Variables > Path > Edit > New sau đó thêm giá trị đường dẫn script của python, ví dụ: C:\Users\trinh\AppData\Local\Programs\Python\Python37\

Mở Windows PowerShell ra test thử lệnh: python -v

 

Cài đặt pip

Download tại https://pip.pypa.io/en/stable/installing

Chọn vào file get-pip.py download về xong doubleclick > ok

 

Cài đặt AWS CLI cho windows

Yêu cầu đã cài python và pip

Mở Windows PowerShell: pip install awscli

Download the AWS CLI MSI installer for Windows  https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/awscli-install-windows.html cài xong nó tự thêm path

Check aws cli: aws –version

 

Cài CURL cho windows

Download tại https://curl.haxx.se/dlwiz/ chọn curl executable

Chọn phiên bản hệ điều hành tương ứng sau đó chọn package Generic

Download về được file zip sau đó giải nén vào thư mục thích hợp

Mở thư muc bin của cURL, và chạy tập tin curl-ca-bundle.crt để cài đặt chứng chỉ bảo mật

Bình thường phải cd vào thư mục bin của curl (vd: C:\curl-7.61.1-win64-mingw\bin) để dùng lệnh nhưng nếu thêm đường dẫn này vào path thì có thể dùng curl ở mọi nơi

Test thử: curl google.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *