Xem lại truy vấn (query) gần nhất và lịch sử truy vấn trên MySql >= 5.1.12

Tùy chọn options lưu lại lịch sử queries một cách global bằng các bước: Execute: SET GLOBAL log_output = ‘TABLE’; Execute: SET GLOBAL general_log = ‘ON’; Lịch sử sẽ lưu ở bảng trong database mysql bảng general_log Nếu bạn muốn xuất ra một tệp thay vì bảng: SET GLOBAL log_output = “FILE”; SET GLOBAL general_log_file = […]

Continue reading