Cài đặt Python, pip, aws cli, curl trên windows

Cài đặt Python trên windows Download python tại https://www.python.org/downloads/windows/ theo phiên bản hệ điều hành Chạy file cài đặt tải về và next tới hết Thêm biến môi trường cho python: Control Panel > System > Advanced system settings > Tab Advanced > Environment Variables > Path > Edit > New sau đó thêm giá trị […]

Continue reading