Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 2)

Phần 2: Optimize CSS Delivery Tổng quan: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một file stylesheets gọi vào nào nó phải dừng lại và tải xong file stylesheets đó và xử lý trước khi […]

Continue reading


Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 1)

Phần 1: Remove render-blocking javascript Tổng quan về render page: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một đoạn script nào nó phải dừng lại và xử lý đoạn script đó trước khi tiếp tục […]

Continue reading


Cache trình duyệt (browser cache) cho website của bạn

Hầu hết các trình duyệt hiện đại ngày nay đều hỗ trợ cache. Các tài nguyên ít thay đổi của website như các file ảnh, js (javascript), css … nên được cache lại vào bộ nhớ của trình duyệt giúp tăng tốc độ load website. Theo chuẩn HTML 1.1 có cung cấp các HTTP response header sau […]

Continue reading