Kỹ thuật xác thực HTTP Basic Authentication – tạo và vượt trong php

Http basic authentication trong php

HTTP Basic Authentication là gì ? Là một kỹ thuật xác thực nhằm bảo mật cho ứng dụng web trên giao thức http, yêu cầu người dùng cung cấp tên truy vập và mật khẩu khi sử dụng ứng dụng. Web server thu thập thông tin và danh tính người dùng (username & password) qua […]

Continue reading


Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 2

Câu lệnh truy vấn Sql

Tiếp theo bài Câu lệnh truy vấn SQL – Phần 1 Các hàm SQL SQL có một số hàm tạo sẵn để đếm và tính toán. Cú pháp dùng hàm Cú pháp cho các hàm SQL tạo sẵn như sau::

Bảng gốc (dùng trong các ví dụ) Hàm AVG(column) Hàm AVG trị trung bình của […]

Continue reading